Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.iprba.sk má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo iprba.sk.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .odt a .docx súčasne. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Obsah je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a jazyka JavaScript.

Webové sídlo je pravidelne validované nástrojom W3C.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 06.01.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 06.01.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web@iprba.sk. Správcom webového sídla je Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a jeho prevádzkovateľom je Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Ing. Martin Rimbala z oddelenia informatiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk